Chow Mei Fun

Thin Rice Noodles

99.  Shrimp Chow Mei Fun $8.89
99a.  Beef Chow Mei Fun $8.89
100.  Chicken or Pork or Vegetables Chow Mei Fun $8.59
101.  Singapore Mei FunSpicy $8.99
102.  Combination Mei Fun $8.89