Chow Mei Fun

Thin Rice Noodles

99.  Shrimp Chow Mei Fun $8.59
99a.  Beef Chow Mei Fun $8.59
100.  Chicken or Pork or Vegetables Chow Mei Fun $8.19
101.  Singapore Mei FunSpicy $8.59
102.  Combination Mei Fun $8.59